2012 – 2013 ÖĞRETİM YILI  YILLIK GENEL ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 – 2013 ÖĞRETİM YILI YILLIK GENEL ÇALIŞMA PROGRAMI

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi6 sene önce
Hemen indir ()
540 kez indirildi

Puanlama

2012 – 2013 ÖĞRETİM YILI

YILLIK GENEL ÇALIŞMA PROGRAMI

AYLAR

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

DÜŞÜNCELER

EYLÜL

1. Seminer çalışmalarının tamamlanması

2. Tebliğler Dergisi’nin ve resmî yazıların okunması

3. Okulun ve sınıfın, eğitim ve öğretime hazırlanması

4. Zümre öğretmenler toplantısının yapılması

5. Ünitelendirilmiş yıllık ders planlarının yapılması

6. İlköğretim haftasının kutlanması

 

EKİM

1. Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Gü­nü’­nün kut­lan­ma­sı

2. Sı­nıf­ta­ki araç ve ge­reç­le­rin dü­zen­len­me­si

3. Ve­li top­lan­tı­sı­nın ya­pıl­ma­sı

4. Öğrenci kulüplerinin oluşturulması

5. Gra­fik­le­rin dü­zen­len­me­si

6. Cum­huriyet Bay­ramı’nın kut­lan­ması

7. Kızılay haf­tasının kut­lan­ması

 

 

KASIM

1. Sınıf kitaplığına yeni kitapların sağlanması

2. Atatürk Haftası’nın kutlanması

3. Atatürk köşesinin yeniden düzenlenmesi

4. Öğrenci kulüpleri etkinliklerinin değerlendirilmesi

5. Afet Eğitimi Hazırlık Günü’nün kutlanması

6. Öğretmenler Günü’nün kutlanması

7. Öğrenci gözlem dosyalarının doldurulması

 

 

ARALIK

1. Okul Ai­le Bir­li­ği top­lan­tı­sı­na ka­tı­lınma­sı

2. Öğ­ren­ci göz­lem dos­ya­la­rın­da­ki ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si

3. Tu­tum, Ya­tı­rım ve Türk Mal­la­rı Haf­ta­sı’­nın kut­lan­ma­sı

4. Ve­li top­lan­tı­sı­nın ya­pıl­ma­sı

5. Üni­te kö­şe­si­nin, mev­sim şe­ri­di­nin kont­rol edi­lip ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si

 

 

OCAK

1. Yeni yıl kutlama etkinliklerinin yapılması

2. Enerji tasarrufu haftasının kutlanması

3. Not cetveli ve karnelerin hazırlanması

4. Birinci dönemin eğitim öğretim açısından değerlendirilmesi

5. Karnelerin dağıtılması

6. Karnelerin toplanıp idareye teslimi

 

 


AYLAR

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

DÜŞÜNCELER

ŞUBAT

1. Sı­nı­fın kont­rol edi­lip ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si

2. Öğ­ren­ci ge­li­şim­le­riy­le il­gi­li göz­lem so­nuç­la­rı­nın dos­ya­la­ra iş­len­me­si

3. Ve­li top­lan­tı­sı­nın ya­pıl­ma­sı

4. Gra­fik­le­rin ye­ni­den dü­zen­le­ne­rek gün­cel­leş­ti­ril­mesi

 

 

MART

1. Oku­lun bah­çe­si­ne ve çev­re­si­ne di­ki­le­cek fi­dan­la­rın sağ­lan­ma­sı

2. Or­man Haf­ta­sı­’nın kut­lan­ma­sı

3. Çev­re­de ya­pı­lan ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­la­rı­na sı­nıf­ça ka­tı­lın­ma­sı

4. Züm­re öğ­ret­men­ler top­lan­tı­sı­nın ya­pı­la­rak ça­lış­ma­la­rı­nın de­ğer­len­diril­mesi

 

 

NİSAN

1. Tu­rizm Haf­ta­sı’­nın kut­lan­ma­sı

2. 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı kut­la­ma et­kin­lik­le­ri­nin be­lir­le­nip ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı

3. 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı’nın kut­lan­ma­sı

4. Dün­ya Ki­tap Gü­nü ve Kü­tüp­ha­ne­ler Haf­ta­sı’­nın kut­lan­ma­sı

5. Öğ­re­nci ku­lüp­leri et­kin­lik­lerinin değer­len­dirilip ek­sik­lik­lerin gideril­mesi

 

 

MAYIS

1. Tra­fik ve İlk Yardım Haf­ta­sı­’nın kut­lan­ma­sı

2. Öğ­ren­ci göz­lem dos­ya­la­rı­nın dol­du­rul­ma­sı

3. Ve­li top­lan­tı­sı­nın ya­pıl­ma­sı

4. Engelliler Haftası’yla ilgili etkinliklerin yapılması

5. Öğrenci kulüpleri ça­lış­ma­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­me­si

6. 19 Ma­yıs Ata­türk’ü An­ma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı’nın kut­lan­ma­sı

7. Züm­re öğ­ret­men­ler top­lan­tı­sı­nın ya­pıl­ması

 

 

HAZİRAN

1. Çev­re Ko­ru­ma Haf­ta­sı’­nın kut­lan­ma­sı

2. Not cet­vel­le­ri­nin ve kar­ne­le­rin dol­du­rul­ma­sı

3. Öğ­ren­ci göz­lem dos­ya­la­rı­nın iş­le­nip ida­re­ye ve­ril­me­si

4. Kar­ne­le­rin da­ğı­tıl­ma­sı

5. Sı­nıf geç­me def­te­ri­nin dol­du­ru­lup ida­re­ye ve­ril­me­si

6. Yıl so­nu ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı

 

 

……. / ……. / …………

 

SINIF ÖĞRETMENİ                                                      OKUL MÜDÜRÜ

540 kez indirildi

YORUM YAZIN