Ağustos 2013 MEB Yönetici Atama Yönetmeliği

Ağustos 2013 PAZAR 
 
Resmî Gazete 
Sayı : 28728
 
YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından:
 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİ
 
ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin seçimine, atanmasına ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumu müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarını kapsar.
 
Dayanak
 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 
a) Aday: Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığını ikinci görev olarak yürütmek üzere başvuranları,
 
b) Atama: Eğitim kurumu müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarını yürütmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre verilen ikinci görevi,
 
c) Atama puanı: Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalarda yazılı ve sözlü sınav puanları ile Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme esas alınarak hesaplanan puanı; eğitim kurumu müdür yardımcılığına yapılacak atamalarda ise yazılı sınav puanı ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme esas alınarak hesaplanan puanı,
 
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
 
d) Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumları,
 
e) Hizmet bölgesi: İllerde, Ek-2 Kurum Tipleri Tespit Formuna göre tespit edilen A, B, C ve D eğitim kurumu tiplerini,
 
f) Sınav Komisyonu: Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Bakanlıkta kurulan komisyonu,
 
g) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Eğitim kurumu müdürlüğüne atanacakların belirlenmesi amacıyla illerde kurulan komisyonu,
 
ğ) Yer değiştirme: Eğitim kurumu müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının, bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde il içerisinde görev yerlerini değiştirmelerini,
 
h) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,
 
ı) Yönetici: Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı görevlerini yürütenleri,
 
ifade eder.

637 kez okundu

YORUM YAZIN