Cumhuriyet Nasıl Kazanıldı

0 0

Sivas Kongresinden Sonraki Gelişmeler

 • Mustafa Kemal her şeye rağmen kongrede alınan kararları İstanbul Hükümetine (Osmanlı Hükümeti) bildirmek istedi.
 • Ancak Osmanlı Sadrazamı Damat Ferit Paşa’nın engellemesiyle karşılaşınca İstanbul ile Anadolu’nun ilişkisini kesti.
 • Bunun üzerine Damat Ferit Paşa istif etmek zorunda kaldı.İş başına gelen Ali Rıza Paşa Hükümeti Temsil Heyeti ile anlaşmak zorunda kaldı.

 

AMASYA GÖRÜŞMELERİ
(20-22 EKİM 1919)

 • Osmanlı Hükümeti Temsilcisi Salih Paşa ile Mustafa Kemal Amasya’da bir araya geldiler.Buna göre;

 

1)Osmanlı Hükümeti Temsil Heyetini tanıyacak.
2)Osmanlı Hükümeti Türk Milletinin bağımsızlığı ve koruması için çaba harcayacaktı.
3)Milli Meclis güvenilir bir yerde toplanacaktı.

ÖNEMİ:İstanbul Hükümeti Sivas ve Erzurum Kongresinde alınan kararları kabul etti.İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin varlığını kabul etti.(Amasya Genelgesi ile karıştırmayınız…)

 

 • Mustafa Kemal 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya geldi.İstanbul’a gidecek milletvekilleri ile görüştü.
 • Milletvekillerine mecliste yapacakları işleri anlattı.
 • Ankara haberleşme ve ulaşım olanakları bakımından önemli bir merkezdi.
 • Anadolu’daki cephelere de yakındı.Yani güvenli konumdaydı.

Mustafa Kemal’in Samsun’a Ayak Bastıktan Sonra Anadolu’da Gittiği Yerler

 • Samsun………………19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı
 • Havza
 • Amasya………………22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi
 • Erzurum……………..23 Temmız-5 Ağustos  1919 Erzurum Kongresi
 • Sivas…………………4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi
 • Ankara………………27 Aralık 1919 Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişi.

 

MİSAK-I MİLLİ (ULUSAL YEMİN) VE
ÖNEMİ

 • Amasya Görüşmelerinden sonra İstanbul Hükümeti Temsil Heyetini tanımış ve Güveli bir yerde meclis toplanmasını kabul etmişti.
 • Ancak Osmanlı Hükümeti ve Padişah, meclisin İstanbul’da toplanmasına karar verdiler.
 • Osmanlı Mebusla (Milletvekili) Meclisi 12 Ocak 1920’de toplandı.
 • Mustafa Kemal’e bağlı milletvekilleri mecliste birgrup oluşturdular ve Mustafa Kemal’in kendine söylediklerini uyguladılar.
 • Buna göre bir bildiri hazırladılar ( 28 Ocak 1920)
 • Bu bildiriye MİSAK-I MİLLİ (ULUSAL YEMİN) adı verilir.

 

MİSAK-I MİLLİ KARARLARI

 • Mondros Ateşkes Anlaşması sırasındaki vatan bir bütündür, bölünemez.
 • Milli ve Ekonomik gelişmemizi engelleyen ayrıcalıklar kaldırılmalıdır.
 • Yurdumuzdaki azınlık hakları, yabancı ülkelerdeki Türklere uygulanan haklar kadar olmalıdır.

 

ÖNEMİ:

 • Türk vatanının sınırları çizildi.
 • İşgallere karı çıkıldı.
 • Misak-ı Milli kararları Kurtuluş Savaş’ımızın programı olmuştur.
  • Misak-ı Milli kararları İtilaf Devletlerini kızdırdı.
  • Milletvekillerini tutukladılar ve İstanbul’u işgal ettiler (16 Mart 1920)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILMASI

 • İstanbul’un işgali üzerine Mebuslar Meclisi kapatıldı.
 • Bazı Milletvekilleri tutuklandı.
 • Bunun üzerine Mustafa Kemal Ankara’da yeni bir Meclis’in toplanmasına karar verdi.
 • İstanbul’dan kaçabilen milletvekilleri Ankara’ya geldi.
 • Hazırlıklar tamamlanınca büyük bir törenle TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ açıldı. 23 Nisan 1920.
 • Meclis Başkanlığı’na Mustafa Kemal seçildi.
 • Seçildikten sonra meclise önerge verdi.

 

Önergede yer alan konular şunlardı

 • Hükümet kurmak zorunludur.
 • TBMM’nin üstünde güç yoktur.
 • TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır.
 • Mecliste seçilecek bir kurul (Bakanlar Kurulu) hükümet işlerine kar.Meclis Başkanı hükümetinde başkanıdır.

 

  • NOT:Meclis bu önergeyi kabul etti.
  • Yeni Türk Devleti’nin temelleri atıldı.
  • Kurulan hükümete TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) adı verildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN
AÇILMASINDAN SONRAKİ OLAYLAR

 • Damat Feri Paşa’nın başında bulunduğu İstanbul Hükümeti (Osmanlı Hükümeti) Türk Halkını Meclise karşı kışkırtmaya çalıştı.
 • Padişah ve Şeyhülislam; Mustafa Kemal’in öldürülmesini isteyen yazıları uçaklarla Anadolu’ya dağıttı.
 • İtilaf Devletlerini ve Azınlıkları desteklediler.
 • Ayrıca Kuvay-ı Milliye birliklerinin bir kısmı Düzenli Orduya geçmek istemedi.Ayaklandılar.Ayaklanmalar bastırıldı.
 • TBMM; düzenli orduyu kurarak KURTLUŞ SAVAŞI’nı başlattı.
 • Buna Göre bir sıralama yaparsak.TBMM’nin açılışından sonra meclis;

 

1)İstanbul Hükümeti ile,
2)Azınlık ayaklanmaları ile (İtilaf Devletlerinin kışkırtması ile)
3)Düzenli Orduya Karşı çıkan Kuvay-ı Milliye Birliklerinin (Çerkez Ethem,Demirci Mehmet Efe gibi) çıkardığı ayaklanmalar ile uğraşmak zorunda kamıştır.
SAVAŞ DÖNEMİ

 

 • Kurtuluş Savaşı Dönemi; Doğu Cephesindeki savaşlarla başlar, Lozan Barış Anlaşması ile sona erer.

KURTULUŞ SAVAŞ’INDAKİ CEPHELER

1-DOĞU CEPHESİ:Ermenilerle savaşıldı.Gümrü Anlaşması Yapıldı. (2 Aralık 1920)

2-GÜNEY CEPHESİ:Fransızlarla savaşıldı.Urfa,Antep,Maraş savunulu.Ankara Anlaşması yapıldı.(20 Ekim 1920)

3-BATI CEPHESİ:Yunanlılarla Savaşıldı.

 • I.İnönü Savaşı
 • II.İnönü Savaşı
 • Sakarya Savaşı
 • Büyük Taarruz

 

Bu cepheleri geniş olarak ele alalım;

1-DOĞU CEPHESİ

 • Tarih boyunca kurulan Türk Devletleri egemenlikleri altındaki her topluma hoşgörü içinde davranmıştır.Onların, dillerine, dinlerine ve kültürlerine karışmamışlardır.
 • Bu toplumlardan biri de Ermenilerdir.Türk Topraklarını paylaşmak isteyen devletler Ermenileri Türklere karşı kışkırttılar.Bazı yerlerde ayaklanma çıkardılar.
 • İtilaf Devletlerinin Doğu Anadolu’ya Ermenilere vermesi üzerine Ermeniler Doğu Anadolu’da binlerce vatandaşımızı katletti.
 • Bu olaylar üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kazım Karabekir’i Doğu Cephesi komutanlığına atadı.Yapılan savaşta Ermeniler yenilgiye uğratıldı.
 • Ermeniler ile TBMM arasında GÜMRÜ ANLAŞMASI imzalandı.(2 Aralık 1920)

 

Bu anlaşmaya göre;
1-Ermeniler Kars ve çevresini Türkiye’ye verdiler.
2-Doğu Anadolu’daki istek ve iddialarından vazgeçtiler.

NOT: GÜMRÜ ANLAŞMASI TBMM’nin imzaladığı ilk anlaşmadır.

2-GÜNEY CEPHESİ

 • Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra işgal edilen Urfa,Antep,Maraş İngilizler tarafından işgal edildi ve buraları daha sonra Fransızlara verildi.
 • Fransızlara karşı buralarda kahramanca savaşıldı.
 • Bunun sonucunda Fransızlarla ANKARA ANLAŞMASI imzalandı.(20 Ekim 1920)
 • Halkın gösterdiği bu mücadelelerden sonra TBMM tarafından Urfa’ya Şanlı, Antep’e Gazi, Maraş’a Kahraman ünvanı vermiştir.

 

 

 

3-BATI  CEPHESİ

 • Batı cephesinde savaş 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali ile başlamıştır.
 • Asıl çarpışma düzenli ordunun kurulmasından sonra oldu.
 •  
  • I.İnönü Muharebesi (10 ocak 1921):

 

   • Eskişehir’in batısındaki İnönü’ye gelen Yunan ordusunu,Albay İsmet Bey komutasındaki Türk Ordusu yenilgiye uğrattı.
   • Batı cephesindeki ilk başarıdır.
   • Bu başarı;Kurtuluş azmi ve umudunu güçlendirdi. (Bu muharabe ÇOK ÖNEMLİ….UNUTMA)
    • NOT:Bu arada LONDRA KONFERANSI toplandı.
    • Sevr Anlaşmasının maddelerini değiştirerek
    • Türklere Kabul ettirmek istiyorlardı.Ama TBMM ve Hükümet temsilcilerimizin karşı çıkması ile konferans dağıldı.

 

MOSKOVA ANLAŞMASI (16 Mart 1921)

 • I.İnönü Zaferinde Türklerin gücünü gören Sovyetler Birliği ile Moskova Anlaşması imzaladı.
 • Sovyetler Birliği YENİ TÜRK DEVLETİNİ tanıdı. (Anlaşma ÇOK ÖNEMLİ…….. UNUTMA)

 

  • II.İnönü Muharebesi (31 Mart-1 Nisan 1921):
 • Güçlerini arttırıp İnönü’de Türk Ordusunun karşısına çıkan Yunanılar yine İsmet Paşa komutasındaki Türk Ordusuna yenildi. (ÇOK ÖNEMLİ)

 

  • Sakarya Meydan Muharebesi (13 Eylül 1921):
 • Büyük bir güçle saldıran Yunan ordusu Afyon,Kütahya ve Eskişehir’i ele geçirince Türk Ordusu çok kayıp vermemek için Sakarya Irmağının doğusuna çekildi.
 • TBMM Mustafa Kemal’i başkomutan atadı. (ÇOK ÖNEMLİ)
 • Mustafa Kemal’in komutasındaki Türk Ordusu 22 gün 22 gece süren savaştan zaferle ayrıldı.
 • TBMM Mustafa Kemal’e “Mareşallik” rütbesi ve “ Gazilik” ünvanı verdi.(ÇOK ÖNEMLİ…. UNUTMA)
 • Sakarya Zaferi; TBMM hükümetinin içte ve dışta saygınlığını arttırdı. (ÇOK ÖNEMLİ……… UNUTMA)

 

  • Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan  Muharebesi (26-30 Ağustos  1922):
 • 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de Mustafa Kemal’in yönettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle Dumlupınar’da zaferle sonuçlandı.
 • 9 Eylül 1922’de Yunanlılar İzmir’den de uzaklaştırıldı.
 • Bu zafer Anadolu’nun sonsuza kadar Türk vatanı olarak kalacağını gösterdi.

 

 

 

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x