İl İçi ve İl Dışı Aynı Anda Olmalıdır

 Bakanlık buna hazır mı? Bu soru su götürür maalesef. 2011 yılında Nimet Çubukçuimzalı bir genelgeyle tüm akademik liselerin Anadolu lisesine dönüştürülmesi işleminin bu yıl tamamlanması gerekiyor. Ancak bu iş fiilen çok da mümkün görünmüyor. Yine kademeli geçişten dolayı okul normları henüz oturmuş durumda da değil.

 

Bunlardan daha önemlisi başta sınıf öğretmenliği olmak üzere birçok branşta ciddi sıkıntı oluşacak. Özellikle il dışı atama bekleyen sınıf öğretmenleri önceki atamada olduğu gibi bazı doğu illeri dışında yerlerinden kımıldayamayabilirler.
Yıllardır doğu illerinde çalışıp batı illerine veya memleketlerine tayin istemek için sabırsızlıkla bekleyen öğretmenlerin önlerindeki başka bir engel de düşük puanla il içi tayin isteyip iyi okulları kapatan düşük puanlı öğretmenler olacaktır.
2010 yılında sözleşmeliyken kadroya geçen bir de af çıkınca düşük puanla batı illerinde piyango gibikalan öğretmenler bu yaz il içi tayinle merkezleri doldururlarsa doğuda yıllardır bekleyen öğretmenlere haksızlık olacaktır.

O halde ne yapılmalıdır?
 
Yapılacak şey şudur: Bu yıl il içi ve il dışı aynı anda açılmalı ve puanı yüksek öğretmenler il dışından da merkez okullara gidebilmelidirler.
 
Zaman çok ama çok daraldı. Kış boyu yönetmelikte düzenleme yapılmalıdır diye çırpınırken mevcut yönetmelikle bile atama yapılamayacak karanlık bir yola doğru ilerliyoruz galiba.
 
Bakanlık yetkilileri çok iyi bilir ki bu Bakanlığın en çok baş ağrıtan işi ‘İnsan Kaynakları’dır.
 
İşte yönetmeliğin ilgili bölümü:

 

 
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

 

İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler
İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler
MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-30/7/2010-27657) Öğretmenlerin il içive iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce il içi yer değiştirmeler için en geç ilgili yılın 15 Mayıs, il dışı yer değiştirmeler için en geç 25 Mayıs tarihinekadarBakanlığın internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin yer değiştirme isteğindebulunabileceği, başvuru yeri, şekli ve süresi ile yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlara yer verilir.
 (2) Öğretmenlerin il içive iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, duyuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az, on iş gününden fazla olamaz. Ancak teknik sorunlar nedeniyle ya da olağandışı durumlarda başvurusüresi uzatılabilir. Başvurular, Bakanlıkça elektronik ortamda açılacak başvuru sayfasına yapılırve eğitim kurumu müdürlükleri ile ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.
(3) İlgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla bulunduğu eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi dolduracak olan öğretmenler yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(4) Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır.
(5) İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, atanmak istedikleri yerlerden en fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebilirler. Öğretmenlerbaşvurularında tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtirler.
(6) İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, istemeleri hâlindezorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına da atanmak üzerebaşvuruda bulunabilirler. Ancak zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, zorunlu çalışmayükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvurudabulunamazlar.
(7) Başvuruların; başvurunun yapıldığı gün ya da başvurunun yapıldığı günü takip eden iş günü mesaisaatleri içinde onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu durumdaki öğretmenlerin yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularınıonaylatmaları gerekir.
(8) Yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan bilgilerinde herhangi bir yanlışlık olan öğretmenlerbilgilerinin düzeltilmesi amacıyla başvurularının iptalini talep edebilirler. Başvuruları iptal edilenlerin bilgileri düzeltildikten sonra başvuruları yenilettirilerek onaylanır.
(9) Yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler başvurularını ilgili onay makamlarına onaylattırdıktan sonra başvurularının kabul edildiğine dair elektronik çıktı belgesini ilgili makamdan alırlar.
(10) Öğretmenler başvurularını şahsen yapabilecekleri gibi noter aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilere de yaptırabilirler. Bu kapsamda yapılmayan veya posta ile yapılan yer değiştirme başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(11) Yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması hâlinde bilgisayar kurasına başvurulur. Puan eşitliği hâlinde uygulanacak bilgisayar kurasının yöntemi yer değiştirme duyurularında belirtilir.

 

İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler        
MADDE 26 – (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf tutulanlar ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlardan bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.          

 

 (2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf olan öğretmenlerden bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenler, bu yükümlülüklerini tamamladıkları tarihten sonraki ilk yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
(4) İl içinde ya da il dışına yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin, yer değiştirmeleri için gerekli olan bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda veya ilde fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler dikkate alınır. Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu ya da il dışında görevlendirilen öğretmenlerin yer değişikliği isteğinde bulunabilmeleri için görevlendirildikleri tarihten önce bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi tamamlamış olmaları gerekir.
(5) Zorunlu çalışma yükümlülükleri bulunmamak kaydıyla norm kadro uygulamaları sonucunda eğitim kurumlarında norm kadro fazlası konumuna alınan öğretmenler ile 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre tahsis edilen boş öğretmen norm kadrolarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde, bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaz. Bunlardan norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.
(6) (Değişik:RG-30/7/2010-27657) İl içinde yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları mayıs ayı içinde alınır. İl içi yer değiştirme başvuruları öğretmenlerin tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları haziran ayı içinde alınır.
(7) Yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunan öğretmenlerin atamaları, alanlarındaki norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.
(8) Fen, sosyal bilimler, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liselerine 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde atanan öğretmenler ile bilim sanat merkezlerine ilgili mevzuatına göre atanan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, öncelikle ilgili mevzuat kapsamında sayılan eğitim kurumları arasında tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanı yetersizliği ya da ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı anılan mevzuat kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanamayanlar, istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarına atanırlar.
(9) Ulusal projeler/protokoller veya uluslararası çok taraflı ya da ikili olarak yapılan anlaşmalara/protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, proje kapsamında eğitim görmüş öğretmenlerden karşılanır. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirmeler, bu Yönetmelikle belirlenen yer değiştirme dönemi dışında da yapılabilir. Projenin sona ermesi durumunda, proje kapsamında görev yapan öğretmenler öncelikle görevli oldukları eğitim kurumunda alanlarında açık bulunan öğretmen norm kadroları ile ilişkilendirilirler. Alanlarında açık norm kadro bulunmaması hâlinde ise görevli oldukları okul ve kurumlarda norm kadro fazlası konumunda bırakılırlar.
(10) Yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin hizmet puanının eşit olması hâlinde; öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, bunun da eşit olması durumunda bilgisayarda kura yoluna başvurulur.
(11) Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlardan izinleri ilgili yılın 15 Eylül tarihine kadar sona erecekler, il içi ve iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
(12) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerden, görev sürelerini tamamladıktan sonra yer değiştirme dönemlerinde yurda dönenler ile yurda dönecek olan öğretmenlerden görev süresi ilgili yılın 15 Eylül tarihine kadar sona erecekler, il içinde ya da il dışına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
(13) Aile bütünlüğünün bozulmaması için her ikisi de öğretmen olan eşler aynı yerleşim yerlerindeki eğitim kurumları arasında tercihte bulunmak zorundadır. Bu şekilde tercihte bulunmalarına rağmen farklı yerleşim yerlerindeki tercihlerine atananlar, eşinin yanına yer değiştirmek isteyen eş görevinden ayrılmaması kaydıyla ataması iptal edildikten sonra özür grubu yer değiştirme döneminde eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
(14) Her ikisi de öğretmen olan eşler, istemeleri hâlinde ayrı ayrı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bunlardan farklı yerlere atamaları yapılanlar ile yer değiştirme istemeyen eşler bir sonraki yılın aynı yer değiştirme dönemine kadar eş durumu özründen eşinin bulunduğu yere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.
(15) Görevli oldukları eğitim kurumu kapatılan, norm kadro uygulaması nedeniyle görevli oldukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları ya da haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir.

Metin KOÇER
metinkocer06@gmail.com

http://www.mebpersoneli.com/il-ici-il-disi-ayni-anda-acilmalidir-h9175.htm

 

667 kez okundu

YORUM YAZIN