MEB, hizmet süresine göre öğretmen alımını kaldırdı

 Göze çarpan hususlar:

1-Açıktan, kurumlar arası ve kurum içi atamalarda devlet memuriyetindeki hizmet süresi esas alınmayacak tüm atama çeşitlerinde KPSS puanı kullanılacaktır.

 

2-Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında diğer hizmet sınıflarında çalışanlardan öğretmen olarak atanmak isteyenlerde Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama da ki gibi KPSS puanı ile atanacaklardır.

 

3-Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar ile Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlara ayrılan % 7’lik kontenjan yönetmelik değişikliği ile% 1’ e indirilmiştir.

 

4-Asıl Devlet memurları da ilk atama yoluyla öğretmenliğe başvurabilecekler.

ŞTE DEĞİŞİKLİKLER

1-AÇIKTAN, KURUMLAR ARASI VE KURUM İÇİ ATAMALARDA DEVLET MEMURİYETİNDEKİ HİZMET SÜRESİ ESAS ALINMAYACAK.

 

31 Ağustos 2012 Tarihli ve 28397 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan değişikliğin 1. maddesi ile 06.05.2010 Tarihli ve 27573 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Temel ilkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlükten kaldırılan hüküm şu şekildedir:

 

“e) Açıktan ilk atama, kurumlar arası ilk atama ve kurum içi ilk atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda Devlet memuriyetindeki hizmet süresi esas alınır.”

 

Yorum;

 

Bu hükmün kaldırılması ile Açıktan ilk atama, kurumlar arası ilk atama ve kurum içi ilk atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda Devlet memuriyetindeki hizmet süresi esas alınmayacak tüm atama çeşitlerinde KPSS puanı kullanılacaktır.

Yönetmeliğin 2. maddesinde bu düzenlemeyle uyumlu değişiklik yapılmış ve Yönetmeliğin “Atama çeşitleri” başlıklı 12. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlükten kaldırılan hüküm şu şekildedir:

 

“(1) Öğretmen kadrolarına atama çeşitleri şunlardır:
c) Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama”

2– ASIL DEVLET MEMURLARI DA İLK ATAMA YOLUYLA ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURABİLECEKLER.

 

Değişikliğin 3. maddesi ile Yönetmeliğin İlk atama” başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Aday” ibaresi “Aday veya asıl” olarak, “adaylığı kaldırılmadan” ibaresi “adaylığı kaldırılmadan veya kaldırıldıktan sonra” olarak değiştirilmiştir.

 

Eski hali;

 

“(1) Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış ve bu sınavda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla;

ç) Aday Devlet memuru olarak hâlen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler ilk atama kapsamında başvuruda bulunabilirler.”

 

Yeni hali;

 

“(1) Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış ve bu sınavda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla;

 

ç) Aday veya asıl Devlet memuru olarak hâlen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan veya kaldırıldıktan sonra kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler ilk atama kapsamında başvuruda bulunabilirler.

 

Yorum;

 

Eski yönetmelikte sadece aday devlet memurları ve adaylığı kaldırılmadan kendi istekleri ile görevlerinden ayrılanlar ilk atama yolu ile öğretmenliğe başvurabiliyor iken yapılan değişiklikle asıl Devlet memuru olarak hâlen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile adaylığı kaldırıldıktan sonra kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler ilk atama kapsamında öğretmen atamalarına başvurabileceklerdir

 

3- AÇIKTAN İLK ATAMA, KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI İLK ATAMA DA DAHİL TÜM ATAMA ÇEŞİTLERİNDE KPSS PUANI KULLANILACAKTIR.

 

Değişikliğin 4. maddesi ile “Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama” başlıklı Yönetmeliğin 15. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlükten kaldırılan hüküm;

 

“MADDE 15 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanlar ile Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar, bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.

 

(2) Bu madde kapsamında başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında, Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen Devlet memuru olarak geçirilen hizmet süreleri esas alınır.

 

(3) Bu madde kapsamında atamaya esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında, askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz.”

 

Yorum;

 

Yürürlükten kaldırılan bu madde ile artık Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama ile öğretmen atanmayacaktır. Bu şekildeki öğretmenler yönetmelik değişikliğinin 3. maddesinde açıkladığımız üzere ilk atama yolu ile öğretmenliğe başvurabileceklerdir.

 

Yönetmeliğin “İlk atama” başlıklı 13. maddesi 1. fıkrasındaki; “(1) Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış ve bu sınavda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla ilk atama kapsamında başvuruda bulunabilirler.” hükümlerine göre Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama da dahil tüm atama çeşitlerinde KPSS puanı kullanılacaktır.

 

Yapılan bu değişiklikle göre Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama ile öğretmen olarak atanmayı bekleyen memurlar Öğretmenlik için yapılan KPSS sınavına girmedikleri için ters köşeye yatmış oldular

 

4- BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLÂTINDA DİĞER HİZMET SINIFLARINDA ÇALIŞANLARDAN ÖĞRETMEN OLARAK ATANMAK İSTEYENLERDE AÇIKTAN İLK ATAMA, KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI İLK ATAMA DA Kİ GİBİ KPSS PUANI İLE ATANACAKLARDIR.

 

Değişikliğin 5. maddesi ile Yönetmeliğin “Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışanların atamaları” başlıklı 17. maddesinin 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlükten kaldırılan hüküm;

 

“(3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında görevli olup öğretmenliğe ilk defa atanacakların durumu, istekleri ve tercihleri doğrultusunda bu Yönetmeliğin 13 üncü veya 15 inci maddesi kapsamında değerlendirilir.”

 

Yorum;

 

Yürürlükten kaldırılan bu hükümle artık öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında diğer hizmet sınıflarındaki görevlere atananlardan yeniden öğretmenliğe atanmak isteyenler hariç Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında görev yapıyor iken öğretmen olarak atanmak isteyenler Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama da ki gibi KPSS puanı ile atanacaklardır.

 

5- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINA DÂHİL ÖĞRETMEN UNVANLI KADROLARDA ADAYLIKLARININ KALDIRILMIŞ OLMASI KAYDIYLA BAKANLIK KADROLARINDAKİ GÖREVLERİNDEN AYRILANLAR İLE HÂLEN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÖĞRETMEN VEYA BAŞKA UNVANDA GÖREV YAPANLARA AYRILAN % 7’LİK KONTENJAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE% 1′ E İNDİRİLMİŞTİR.

 

Değişikliğin 6. maddesi ile Yönetmeliğin “Kontenjan belirleme” başlıklı 18. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendinde yer alan “% 7’si” ibaresi “% 1’i” olarak değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yapılan değişiklikler ve yürürlükten kaldırılan hüküm;

 

Eski hali;

 

“(3) Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarından;

a) % 7’si bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi,

b) % 3’ü bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi

kapsamında yapılacak atamalar için ayrılır.”

 

Yeni hali;

 

“(3) Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarından;

a) % 1’si bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi,

b) (Yürürlükten kaldırıldı)

kapsamında yapılacak atamalar için ayrılır.”

 

Yorum;

 

Yönetmeliğin “Kontenjan belirleme” başlıklı 18. maddesinin 3. fıkrasının, (b) bendinin yürürlükten kaldırılması ile Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atamalara kontenjan ayrılmayacak bu durumda olanlar ilk atama yoluyla KPSS puanı ile atanacaklardır.

 

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar ile Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlara ayrılan % 7’lik kontenjan yönetmelik değişikliği ile% 1’ e indirilmiştir.

 

6- AÇIKTAN İLK ATAMA, KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI İLK ATAMALARDA KPSS PUANI İLE ATANACAKLARI İÇİN ARTIK BELGE İSTENMEYECEK.

 

Değişikliğin 7. maddesi ile Yönetmeliğin “Başvurularda istenecek belgeler ve beyan” başlıklı 21. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “15,” ibaresi ile (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler;

 

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin 13, 15, 16 ve 17 nci maddeleri kapsamında öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir: (sadece madde metnindeki “15,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır)

 

“d) Açıktan ilk atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği ile Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmadığına dair yazılı beyanı (Devredilen Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur),

 

e) Kurumlar arası ilk atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği,”

 

Yorum;

 

Yönetmeliğin “Başvurularda istenecek belgeler ve beyan” başlıklı 21. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “15,” ibaresi ile (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırıldığı için Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atamalarda KPSS puanı ile atanacakları için artık belge istenmeyecek.

7- AÇIKTAN İLK ATAMA, KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI İLK ATAMALARDA KPSS PUANI İLE ATANACAKLARI İÇİN ARTIK MEMURİYETTEKİ HİZMET SÜRELERİ ESAS ALINMAYACAKTIR.

 

Değişikliğin 8. maddesi ile Yönetmeliğin “Atama” başlıklı 22. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, 5. fıkrasında yer alan “14 üncü ve 15 inci maddelerine” ibaresi “14 üncü maddesine” olarak ve 7. fıkrasında yer alan “14 üncü ve 15 inci maddeleri” ibaresi “14 üncü maddesi” olarak değiştirilmiştir.

 

Yürürlükten kaldırılan hüküm;

 

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte aranan genel ve özel şartları taşıyanlardan öğretmenlik için başvurusu kabul edilenlerin atamaları bu Yönetmeliğin;

“c) 15 inci maddesi kapsamındakilerin atamaları memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak atama çeşitlerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sınırlılığında tercihleri de dikkate alınarak yapılır.”

 

Değiştirilen hükümler;

 

Eski hali;

 

“(5) Bu Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci maddelerine göre öğretmenliğe atanacaklar istemeleri hâlinde Kamu Personel Seçme Sınavına girmek kaydıyla 13 üncü madde kapsamında da başvuruda bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda bulunanların durumları, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında başvuruda bulunanlarla birlikte değerlendirilir. Ancak bu durumda bulunanların, öğretmenlik başvurularında öğretmenlikteki ya da memuriyetteki hizmet sürelerine veya Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre atama çeşitlerinden yalnızca birini tercih etmeleri gerekmektedir.

 

(7) Bu Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci maddeleri kapsamında atanacakların hizmet sürelerinin eşit olması hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.”

 

Yeni hali;

 

“(5) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre öğretmenliğe atanacaklar istemeleri hâlinde Kamu Personel Seçme Sınavına girmek kaydıyla 13 üncü madde kapsamında da başvuruda bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda bulunanların durumları, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında başvuruda bulunanlarla birlikte değerlendirilir. Ancak bu durumda bulunanların, öğretmenlik başvurularında öğretmenlikteki ya da memuriyetteki hizmet sürelerine veya Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre atama çeşitlerinden yalnızca birini tercih etmeleri gerekmektedir.

 

(7) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında atanacakların hizmet sürelerinin eşit olması hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.”

 

Yorum;

 

Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atamalarda KPSS puanı ile atanacakları için artık memuriyetteki hizmet süreleri esas alınmayacaktır.

8- AÇIKTAN İLK ATAMA, KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI İLK ATAMALARA GÖRE ATANACAKLAR YÖNETMELİĞİN 14. MADDESİ KAPSAMINDA KPSS PUANI İLE İLK ATAMA KAPSAMINDA ATANACAKLARI İÇİN 35. MADDENİN 4. FIKRASI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE UYGUN HALE GETİRİLMİŞTİR.

 

Değişikliğin 9. maddesi ile Yönetmeliğin “Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 35. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “14 ve 15 inci maddeleri” ibaresi “14 üncü maddesi” olarak değiştirilmiştir.

 

Eski hali;

 

“(4) Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekir.”

 

Yeni hali;

 

“(4) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekir.”

 

Yorum;

 

Yönetmeliğin 14. ve 15. maddelerinde bahsedilen atamalar özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle çalışmakta iken bu değişiklikle Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atamalara göre atanacaklar Yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında KPSS puanı ile ilk atama kapsamında atanacakları için 35. maddenin 4. fıkrası yönetmelik değişikliğine uygun hale getirilmiştir.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

http://www.memurlar.net/haber/277833/

 

479 kez okundu

YORUM YAZIN