Hızlı Cevap: Aday Öğretmen Aylıktan Kesme Cezası Alırsa Ne Olur?

Aday sözleşmeli öğretmen ceza alırsa ne olur?

Aday sözleşmeli öğretmenler aylıktan kesme cezası aldıklarında memuriyetle ilişikleri kesilir. Adaylığı kalmış sözleşmeli öğretmenler ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezası aldıklarında memuriyetle ilişikleri kesilir. Çünkü kademe ve dereceleri olmadığı için bu ceza memuriyetten ihraç olarak değerlendirilir.

Aday memur disiplin cezası alırsa ne olur 2021?

Kanundaki ilgili maddeye göre aday memurun disiplin cezası alması sonucu görevi ile ilişiği kesilmektedir. Bu durumda kişilerin yeni bir devlet kadrosuna girebilmesi ve çalışabilmesi için 3 yıl beklemeleri gerekmektedir. Yani görevle ilişiğin kesilmesinin yanında 3 yıllık bekleme süresi söz konusudur.

Aday memur hangi durumlarda disiplin cezası alır?

MADDE 30 – (1) Disipline aykırı fiil veya hâli tespit edilen aday memurlar hakkında da disiplin soruşturması yapılır. Fiil veya hâl, uyarma, kınama, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektirdiği takdirde disiplin cezası verilir.

Öğretmen kınama cezası alırsa ne olur?

Kınama cezası, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Kınama cezası alan memur, kınama cezasının uygulanmasından 5 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini istenebilir.

You might be interested:  Farsça Öğretmen Ne Demek?

Sözleşmeli personel ceza alırsa ne olur?

Memurlarla aynı işi yapan aynı unvanı ve çalışma ortamını paylaşan sözleşmeli personel için ise herhangi bir disiplin müeyyidesi bulunmamaktadır. Bugün 4/B için tek disiplin cezası diyebileceğimiz müeyyide sözleşmenin feshidir. Bu da en ağır yaptırım olup, memurluktan çıkarma cezasına eşdeğerdir.

Sözleşmeli öğretmen disiplin cezası verilir mi?

Fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidirler. Dolayısıyla Sözleşmeli öğretmenlere disiplin cezası verilmelidir.

Aday memur ceza alırsa ne olur?

Aday memurlar adaylık süreleri içerisinde memurlar için öngörülmüş olan disiplin cezalarından aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olurlarsa disiplin amiri teklifi ve atama yetkilisi amir onayı ile memuriyetten çıkarılmaktadırlar.

Aday memur sınavı geçemezse ne olur?

Anılan memur kanununda eğitim programlarından birinden başarısız olanların bir sonraki aday eğitimlerine alınıp, alınmayacağı hususunda bir hüküm bulunmamaktadır.Bu nedenle aday memur sınavı geçemezse bir sonraki aday memur eğitimlerine katılamaz.

Aday memur uyarma ve kınama cezası alırsa ne olur?

“Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.” Bu hüküm gereğince, aday memur, uyarma cezası alsa dahi görevine son verilmektedir.

Disiplin Kurulu bir alt ceza verebilir mi?

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Kademe ilerlemesi cezası kaç yıldır?

Kınama ve uyarma cezaları için cezanın sonra ermesinden itibaren 5 yıl, Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve aylıktan kesme cezalarında ise cezanın sonra ermesinden itibaren 10 yıl içerisinde ceza, özlük dosyasından silinerek kalkar.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Aday Öğretmen Formları Nasıl Doldurulur?

Idari soruşturma ne kadar sürer?

Disiplin Cezası Karar Süresi Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

Kınama cezası alırsa ne olur?

Kınama cezası, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Kınama cezası alan memur (ceza ne şekilde uygulanmış olursa olsun), cezanın uygulanmasından itibaren 5 yıl geçtikten sonra atamaya yetkili amirine başvurarak cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

Kınama cezası alan memur görevde yükselme sınavına girebilir mi?

İdari yargıda yönetmeliklerde bu hususta yapılan düzenlemeleri de iptal etmektedir. Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar uyarınca; Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarında uyarma cezası ile tecziye edilen memurların açılacak görevde yükselme sınavına girmelerine engel bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Kınama cezası sicilden silinir mi?

Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaların uygulanmasından 10 sene, sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının silinmesini isteyebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *