Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireyler

Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireyler

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi8 sene önce
Hemen indir ()
1971 kez indirildi

Puanlama

Her ülkenin özel eğitim anlayışı farklıdırAçıklama: . Bu anlayışı belirleyen ölçütler: ekonomi-toplumsal-kültürel-eğitim yapısı ve eğitim birikimidir (geçmişten günümüze eğitimdeki uygulamalardır)Açıklama: .

1951 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olan Sağır-Dilsiz (işitme engelli) ve Körler (görme engelliler) Okulunun Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesini düzenleyen 5822 sayılı yasa çıkarılmıştır Açıklama: . Bu yasa özel eğitimin Türk Milli Eğitiminin örgün eğitim çalışmaları arasında yürütülmesinin başlangıcı olmuştur (Özsoy, 1983: 192)Açıklama: .

Engellilere ilişkin özel eğitim esaslarının düzenlenmesi, 03.12.1996 tarihli 4216 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 30Açıklama: ..05.1997 tarihli 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kararlaştırılmıştırAçıklama: . Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 18.01.2000 tarih ve 23937 sayı ile resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştirAçıklama: . Günümüzde özel eğitim hizmetleri bu yönetmeliğe göre yürütülmektedirAçıklama: .

Enç, Çağlar ve Özsoy (1987: 8) özel eğitimi, beden, zihin, duygusal ve sosyal gelişim özelliklerindeki olağan dışı ayrıcalıkları nedeni ile normal eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan çocukları özel eğitime muhtaç çocuklar olarak tanımlamıştırAçıklama: .

Kırcaali-İftar (1998: 3) özel eğitimi, ortalama öğrenci özelliklerinden önemli ölçüde farklılaşan öğrencilere sağlanan, bireysel olarak planmış ve bireyin bağımsız yaşama olasılığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetlerinin bütünü olarak tanımlamıştırAçıklama: .

Milli Eğitim Bakanlığı (2000: Madde: 4) ise özel eğitimi, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak tanımlamıştırAçıklama: .

Özel eğitim ilgili tanımları çoğaltabilirizAçıklama: . Ancak bizim amacımız tanımları çoğaltmak değildirAçıklama: . Tarihsel süreç içinde “özel eğitim”deki değişim ve kapsamı vurgulamaktırAçıklama: .

Tanımların ortak yanları, normal çocukların gelişim ve özelliklerinden ayrılan çocuklar, bireyin bağımsız yaşamanı sürdürebilmesi için bireye sunulan eğitim olarak değerlendirebilirAçıklama: .

Özel Eğitimin Temel İlkeleri
Milli Eğitim Bakanlığı (2000: M: 5) Türk Millî Eğitimini düzenleyen genel amaçlar doğrultusunda özel eğitimle ilgili temel ilkeler şunlardır:
1Açıklama: . Özel eğitim gerektiren tüm bireyler; ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılırAçıklama: .
2Açıklama: . Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimine erken yaşta başlanırAçıklama: .
3Açıklama: . Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan plânlanır ve yürütülürAçıklama: .
4Açıklama: . Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitim performansları dikkate alınarak, amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitilmelerine öncelik verilirAçıklama: .
5Açıklama: . Özel eğitim gerektiren bireylerin, her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılırAçıklama: .
6Açıklama: . Özel eğitim gerektiren bireyler için, bireyselleştirilmiş eğitim plânı geliştirilir ve eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanırAçıklama: .
7Açıklama: . Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılmaları ve eğitimleri sağlanırAçıklama: .
8Açıklama: . Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitim gerektiren bireylere yönelik etkinlik gösteren sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışılırAçıklama: .
9Açıklama: . Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin, toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde plânlanırAçıklama: .

Özel Eğitim Gerektiren Bireylerin Engellerine Göre Sınıflandırılması
Özel eğitim gerektiren bireylerin engellerine göre sınıflandırılması Tablo-1 ‘de verilmiştirAçıklama: . Sürece bağlı olarak özel eğitimdeki gelişmeler dikkate alınarak bir sınıflandırılma oluşturulmuşturAçıklama: . Bir zamanlar özür sözcüğü kullanılırken daha sonra engel sözcüğü kullanılmıştırAçıklama: . En son olarak yetersizlik sözcüğü kullanılmaktadırAçıklama: . Ayrıca sınıflama biçiminin de değişime uğradığını söyleyebilirizAçıklama: .
Tablo-1: Özel Eğitim Gerektiren Bireylerin Engellerine Göre Sınıflandırılması
Enç, Çağlar ve Özsoy ‘un (1987: 8) Yaptığı Sınıflama Kırcaali-İftar’ın (1998: 3) Yaptığı Sınıflama MEB‘in (2000:3) Yaptığı Sınıflama*
I.Beden Özellikleri Yönünden
1Açıklama: .Görme Özürlü Olanlar
A) Kör
B) Az Gören
2Açıklama: . İşitme Özürü Olanlar
A) Sağır
B) Ağır İşitenler
3Açıklama: . Konuşma Özürü Olanlar
4Açıklama: . Ortopedik Özürlü Olanlar
5Açıklama: . Sürekli Hastalığı Olanlar
IIAçıklama: . Zihin Özelikleri Yönünden
1Açıklama: . Üstün Olanlar
A) Üstün Zekalılar
B) Üstün Özel Yetenekliler
2Açıklama: . Geri Olanlar
A) Eğitilebilir Geri Zekalılar
B) Ağır Derecede Geri Zekalılar
IIIAçıklama: . Uyum Özellikleri Yönünden
1Açıklama: . Duygusal Güçlüğü Olanlar
2Açıklama: . Sosyal Uyumsuzluğu Olanlar
A) Suça Yönelmiş Çocuklar
B) Suçlu Çocuklar
C) Korunmaya Muhtaç Çocuklar
IVAçıklama: . Öğrenme Güçlüğü Olanlar
1Açıklama: . Kültürel Yoksunluğu Olanlar
2Açıklama: . Diğer Öğrenme Güçlüğü Olanlar 1Açıklama: . Zihinsel Engelli
2Açıklama: . Öğrenme Güçlüğü Gözlenenler
3Açıklama: . Duygu ve Davranış Bozukluğu
4Açıklama: . Bedensel Yetersizliği Olanlar
5Açıklama: . Konuşma ve Dil Sorunları
6Açıklama: . İşitme Engelliler
7Açıklama: . Görme Engelliler
8Açıklama: . Üstün Zekalı ve Üstün Yeteneği OlanlarAçıklama: . 1Açıklama: . Zihinsel Öğrenme Yetersizliği
a) Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği
b) Orta Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği
c) Ağır Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği
d) Klinik Bakıma Gereksinim Nedeniyle Öğrenme Yetersizliği
2Açıklama: . İşitme Yetersizliği
3Açıklama: . Görme Yetersizliği
4Açıklama: . Ortopedik Yetersizlik
5Açıklama: . Sinir Sisteminin Zedelenmesi ile Ortaya Çıkan Yetersizlik
6Açıklama: . Dil ve Konuşma Güçlüğü
7Açıklama: . Özel Öğrenme Güçlüğü
8Açıklama: . Birden Fazla Alanda Yetersizlik
9Açıklama: . Duygusal Uyum Güçlüğü
10Açıklama: . Otizm
11Açıklama: . Sosyal Uyum Güçlüğü
12Açıklama: . Üstün veya Özel Yetenek
*MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 4Açıklama: . maddesindeki tanımlardan yararlanılarak sınıflama oluşturulmuşturAçıklama: .
Özel Eğitim Hizmetlerinden Yararlanma Biçimi
Özel eğitim gereksinimi olan birey, ailesi veya gönderen kaynak tarafından ;
– Millî eğitim müdürlüğüne,
– Rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğüne,
– En yakın özel eğitim kurumuna,
– En yakın okula doğrudan başvurabilmektirAçıklama: .

Özel eğitim gereksinimi olan bireyin eğitsel tanılaması il ve ilçelerdeki rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulan eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi tarafından yapılırAçıklama: . Bu tanılamada bireyin;
– Zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal gelişim öyküsü,
– Tıbbî ve psiko-sosyal değerlendirme raporu,
– Bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri,
– Eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi,
– Eğitim performansı dikkate alınarak yöneltme raporu düzenlenirAçıklama: .

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu” yöneltme raporu çerçevesinde, kaynaştırma uygulamalarına, özel eğitim sınıflarına veya özel eğitim kurumlarına “yerleştirilmesi” kararı alınırAçıklama: . Bu karar doğrultusunda özel eğitim gerektiren birey özel eğitim hizmetlerinden yararlanmaya hak kazanırAçıklama: .

Özel Eğitim Ortamlarına Göre Uygulama
Özel eğitim ortamlarını, yaşıtlarla birarada bulunma düzeyine göre, en fazla kısıtlayıcıdan başlayıp en az kısıtlayıcıya doğru şöyle sıralanmaktadır (Kırcaali-İftar, 1998: 18):
1Açıklama: . Yatılı Özel Eğitim Okulu: Ülkemizde görme, işitme, ortopedik engeliler için yatılı ilköğretim okulları ve işitme ve ortopedik engeliler için yatılı ortaöğretim okulları, hastane ilköğretim okulları hizmet vermektedirAçıklama: .
2Açıklama: . Gündüzlü Özel Eğitim OkuluMerkezi: Ülkemizde ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan bireyler için eğitim uygulama okulu ve iş eğitim merkezi, orta düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan bireyler için mesleki eğitim merkezleri, otistik çocuklar için otistik çocuklar eğitim merkezleri, üstün veya özel yetenekli çocuklar için bilim sanat merkezleri, işitme-görme-ortopedik engelliler için ilköğretim ve ortaöğretim okulları hizmet vermektedirAçıklama: .
3Açıklama: . Normal Okul Bünyesinde Açılan Özel Eğitim Sınıfı: Ülkemizde daha çok orta düzeyde zihinsel engelli öğrenciler için açılan sınıflar bulunmaktadırAçıklama: . Ayrıca, buna otistik çocuklar için açılan bağımlı otistik çocuklar eğitim merkezini de örnek olarak verebilirizAçıklama: .
4Açıklama: . Normal Okul Bünyesinde Normal Sınıfta Kaynaştırma: Ülkemizde her tür de ve düzeyde engele sahip bireyler (öğrenciler) anaokulu/ilköğretim/ortaöğretim/ yaygın eğitim kurumlarından yararlanmaktadırAçıklama: .

Özel Eğitim Okulları: Özel eğitim gerektiren bireylere hizmet veren, özel olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemlerinin uygulandığı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki yatılı ve gündüzlü resmî ve özel okullardırAçıklama: .

1Açıklama: . Üstün veya Özel Yeteneği Olan Bireyler İçin Açılan Bilim-Sanat Merkezleri
Üstün veya Özel yetenekli Çocuk: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde başarı gösterdiği alan ve konu uzmanları tarafından belirlenen çocuklardırAçıklama: .

Bilim Sanat Merkezi: İlköğretim okullarına devam eden üstün veya özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin bilincinde olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılan bağımsız özel eğitim kurumlarıdırAçıklama: .
• Üstün veya özel yetenekli öğrencileri belirlemek amacıyla her öğretim yılının ekim ayı içinde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan gözlem formu il ve ilçelerde bulunan okullara gönderilmektedirAçıklama: .
• Bu gözlem formu 1-5Açıklama: . sınıf öğretmenleri; 6-8Açıklama: . sınıf için şube öğretmenlerince doldurulmaktadırAçıklama: .
• Listeler ve formlar en geç mart ayının sonuna kadar ilgili Bilim Sanat Merkezine gönderilmektedirAçıklama: .
• Aday gösterilen öğrenciler her yıl mayıs ayında Bilim Sanat Merkezi müdürlüklerince belirlenen tarihlerde bakanlıkça hazırlanan grup testine alınmaktadırlarAçıklama: .
• Bireysel inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre sıralan öğrenci listeleri genel müdürlükçe yapılan değerlendirme sonunda uygun bulunan listeler, onaylandıktan sonra ilgili merkeze gönderilmektedirAçıklama: .
• Onaylı listelerde yer alan öğrenciler en yüksek puan alandan başlanarak merkeze kaydedilmektedirAçıklama: .
• Eğitim şekli, yılda üç dönem olarak düzenlenmiştirAçıklama: .

2Açıklama: . Orta Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Bulunan Bireyler İçin Açılan Özel Eğitim Sınıfları
Orta Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği: Bireyin, gecikmeli bir konuşma ve dil gelişimi, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel okuma-yazma ve sayma becerilerini kazanmasında ortaya çıkan gecikme durumudurAçıklama: .
a) Orta düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği bulunan bireyler için ilköğretim okulları bünyesinde özel eğitim sınıfları açılmaktadırAçıklama: .
b) Birleştirilmiş sınıf programı uygulanmaktadırAçıklama: . 1-2-3-4 sınıf ve 5-6-7-8 sınıf biçiminde birleştirilmiş sınıf programı uygulanmaktadırAçıklama: .
c) Eğitim süresi 8 yıldırAçıklama: .
d) Sınıf mevcudu en fazla 12 öğrencidirAçıklama: .

3Açıklama: . Orta Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Açılan iş eğitim okulu
• İlköğretimlerini tamamlayan, 21 yaşından gün almamış, orta düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan bireyler için açılan özel eğitim kurumlarıdırAçıklama: .
• Merkezde etkinlik süresi günde toplam altı ders saatidirAçıklama: .
• Merkezin programı, birinci yılı hazırlık olmak üzere dört yıldırAçıklama: .
• Hazırlık sınıflarında öğrencilere, kültür dersleri ve merkezdeki atölyelerde gerekli teorik bilgiler verilir, uygulamalı iş eğitimi yoluyla temel bilgi ve beceriler kazandırılırAçıklama: . Bu sınıfta öğrenciler bir iş yerine gönderilmezlerAçıklama: .
• Öğrenciler hazırlık sınıfında ilgileri, istekleri ve yeterlilikleri ölçüsünde iş veya meslek programlarına yöneltilirlerAçıklama: .

4Açıklama: . Ağır Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Açılan Eğitim ve Uygulama Okulları
Ağır Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği: Bireyin, ciddi biçimde konuşma ve dil gelişimi güçlüğü, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel özbakım becerilerini öğrenmesinde ortaya çıkan gecikme durumudurAçıklama: .
1Açıklama: . Genel eğitim programlarından yararlanamayan, okul öncesi ve zorunlu ilköğretim çağındaki, ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan bireyler için açılan gündüzlü özel eğitim kurumlarıdırAçıklama: .
2Açıklama: . Bu okullarda, öğrencilerin, özbakım ve temel yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla gelişimsel eğitim programları uygulamaktadırAçıklama: .
3Açıklama: . Sınıf mevcutları; okul öncesi eğitim sınıflarında en fazla altı, diğer sınıflarda ise en fazla sekiz öğrenciden oluşmaktadırAçıklama: .
4Açıklama: . Okul öncesi eğitimi sınıfından altıncı sınıfa kadar sınıflarda iki özel eğitim öğretmeni; yedinci ve sekizinci sınıflarda ise, bir özel eğitim öğretmeni ile bir usta öğretici veya iki özel eğitim öğretmeni görevlendirilmektedirAçıklama: .
5Açıklama: . İş eğitimi atölye öğretmenlerince okutulmaktadırAçıklama: .
6Açıklama: . Okul programı bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri doğrultusunda bireyselleştirilmektedirAçıklama: .
7Açıklama: . Öğretmenler, her çocuğun bireyselleştirilmiş eğitim programına göre hem grup eğitimi hem de birebir eğitim yapmaktadırlarAçıklama: .
8Açıklama: . Öğrenci, bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri dikkate alınarak uygun sınıfa yerleştirilmektedirAçıklama: .
9Açıklama: . Eğitim süresi 8 yıldırAçıklama: .

5Açıklama: . Ağır Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Açılan İş Eğitim Merkezleri
Eğitim uygulama okullarını bitiren veya zorunlu eğitim çağı dışında kalan zihinsel öğrenme yetersizliği olanlar ve/veya genel eğitim programlarından yararlanamayan özel eğitim gerektiren bireylerin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme gereksinimlerini karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak, onları işe hazırlamak amacıyla; farklı konu ve sürelerde meslek kurslarının düzenlendiği, gündüzlü özel eğitim kurumlarıdırAçıklama: .
• Sınıflarda bir özel eğitim öğretmeni ile bir atölye öğretmeni/usta öğretici veya iki özel eğitim öğretmeni görevlendirilmektedirAçıklama: .
• Merkezde etkinlik süresi günde toplam altı ders saatidirAçıklama: .
• Eğitim süresi 3 yıldırAçıklama: .
• Bir kurs programını tamamlayan kursiyer, farklı bir kurs programından da yararlanabilmektedirAçıklama: .

Otistik Bireyler İçin Açılan Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi
Otizm, yaşam boyu süren, sosyalleşme, dil ve etkileşim gibi birçok etkinlik alanını kapsayan yaygın gelişimsel bir bozuklukturAçıklama: . Sosyal etkileşim, sosyal iletişim kullanılan alıcı ve ifade edici dil becerileri, ilgililerinin kısıtlı olması gibi alanlardan en az birinde üç yaşından önce meydana gelen gecikme ya da gecikmelerle kendisini gösterirAçıklama: .

Bağımsız Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi: Otistik çocukların eğitildiği, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim kurumudurAçıklama: . Eğitim programı, 3-6 yaş, 7-11 yaş, 12-15 yaş, gruplarının gelişimine ait özellikler dikkate alınarak düzenlenmektedirAçıklama: . Öğrenciye bitirme belgesi verilmektedirAçıklama: .
1Açıklama: . Genel eğitim programlarından yeterince yararlanamayan, otizm tanısı konulmuş 3-18 yaş grubundaki çocuklar için açılan gündüzlü özel eğitim kurumlarıdırAçıklama: .
2Açıklama: . Kurumlarda gelişimsel eğitim programları uygulanmaktadırAçıklama: .
3Açıklama: . Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının uygulanması esastırAçıklama: .
4Açıklama: . Bu nedenle iki öğrenciye bir özel eğitim öğretmeni görevlendirilmektedirAçıklama: .
Bağımlı Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi: İlköğretim okulları bünyesindeki “Otistik Çocuklar Eğitim MerkezidirAçıklama: . Kaynaştırma esastırAçıklama: . Eğitim süresi 8 yıldırAçıklama: . İlköğretim diploması verilmektedirAçıklama: .

7Açıklama: . Ortopedik Engelli Bireyler İçin Açılan Okullar
Ortopedik Yetersizlik: İskelet, kas ve eklemlerdeki hastalık, bozukluk ve yetersizlikten dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudurAçıklama: .
1Açıklama: . Ortopedik engelli bireyler için açılan özel eğitim kurumlarıdırAçıklama: .
2Açıklama: . İlköğretim okulu programı uygulamakta olup eğitim süresi 8 yıldırAçıklama: .
3Açıklama: . Yatılılık kısmı bulunmaktırAçıklama: .
4Açıklama: . Sınıf mevcutları okul öncesi, ilköğretim en fazla 10, orta öğretimde en fazla 20 öğrencidirAçıklama: .
5Açıklama: . Ortaöğretim programı uygulanmaktadırAçıklama: .

8Açıklama: . İşitme Engelli Bireyler İçin Açılan Okullar
İşitme Yetersizliği: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudurAçıklama: .
İşitme engelli bireyler için açılan her tür ve kademede* (anaokulu-ilköğretim-lise) gündüzlü ve yatılı özel eğitim kurumlarıdırAçıklama: .
* İşitme engeli total (işitme cihazı kullanmasına rağmen duyamayan) olan öğrencilerdirAçıklama: .
Yatılılık kısmı bulunmaktadırAçıklama: .*
İlköğretim ve Orta* öğretim programı uygulanmaktadırAçıklama: .
Sınıf mevcutları okul öncesi,* ilköğretimde en fazla 10, orta öğretimde en fazla 20 öğrencidirAçıklama: .

9Açıklama: . Görme Engelli Bireyler İçin Açılan Okullar
Görme Yetersizliği: Görme gücünün kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudurAçıklama: .
1 Görme kaybı %100 olan bireyler için açılan özel eğitim kurumlarıdırAçıklama: .
2 İlköğretim programı uygulanmaktadırAçıklama: .
3 Yatılılık kısmı bulunmaktadırAçıklama: .
4 Az görenler (görme kaybı en az %90) için özel eğitim sınıfı bulunmaktadırAçıklama: .
5 Sınıf mevcutları en fazla 10 öğrencidirAçıklama: .

Hastane İlköğretim Okulları
Hastane İlköğretim Okulları: Resmî ve özel hastanelerde çeşitli hastalıklardan dolayı yatan ve tedavi gören çocukların eğitim-öğretimden yararlanması ve ders yılı kayıplarını önlemek amacıyla hastanede açılan özel eğitim kurumlarıdırAçıklama: .
1Açıklama: . Bu kurumlarda gerektiğinde seviye gruplarına göre birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmaktadırAçıklama: .
2Açıklama: . Programlarda, öğrencilerin hastalığı ve hastane şartları göz önüne alınarak gereken esneklik sağlanmaktadırAçıklama: .
3Açıklama: . Sınıf mevcudu en fazla 10 öğrenciden oluşmaktadırAçıklama: .
4Açıklama: . Sınıfa gelemeyecek durumdaki öğrencilere odalarında eğitim verilmektedirAçıklama: .Açıklama: .
5Açıklama: . Bir aydan fazla hastane ilköğretim okuluna devam eden öğrencinin başarı durumu ve gelişimi okuluna bildirilmektedirAçıklama: .
6Açıklama: . Sınıf geçme ve diploma işlemleri kayıtlı bulunduğu okul tarafından yürütülmektedirAçıklama: .

Evde Eğitim
Evde Eğitim: Zorunlu öğrenim çağındaki, klinik bakıma gereksinim duyan veya birden fazla alanda yetersizliği olan bireylerin, gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmenler tarafından eğitimlerini evde sürdürmeleridirAçıklama: .
1Açıklama: . Zorunlu öğrenim çağındaki fiziksel, duygusal, sosyal ve iletişim yetersizlikleri nedeniyle, eğitim öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olan bireylerin eğitimleri, özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından plânlanmaktadırAçıklama: .
2Açıklama: . Öncelikle ailenin bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve bireyin evde eğitime alınması temeline dayalı olarak, gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen tarafından sürdürülmektedirAçıklama: .
3Açıklama: . İlköğretim çağındaki öğrencilerin en yakın ilköğretim okuluna kaydı yapılmaktadırAçıklama: .
4Açıklama: . Bu öğrenciler için okula devam etme koşulu aranmaz, başarıları değerlendirilerek haklarında okula devam eden diğer öğrenciler gibi işlem yapılmaktadırAçıklama: .
5Açıklama: . Öğrencilerin başarı durumu ve gelişimi okuluna bildirilir; sınıf geçme ve diploma işlemleri kayıtlı bulunduğu okul tarafından yürütülmektedirAçıklama: .
6Açıklama: . İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü, ilköğretim çağı çocuklarının kayıtlarının olduğu okullardan sınıf ve branş öğretmenlerini, gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmenlerin önerileri doğrultusunda görevlendirebilmektedirAçıklama: .
7Açıklama: . Evde eğitim, bir destek eğitim hizmeti değildirAçıklama: .
8Açıklama: . Eğitim-öğretim hizmetlerinin bireyin yetersizliği nedeniyle evde verilmesi temeline dayanmaktadırAçıklama: .
9Açıklama: . Plânlanan bu eğitim doğrultusunda birey, aile ve eğitimci birlikte çalışırAçıklama: .

Kaynaştırma Yoluyla Eğitim
Kırcaali-İftar (1998: 3) kaynaştırmayı, özel gereksinimli öğrencilerin normal öğrencilerin devam ettiği eğitim ortamlarında (normal anaokulu, normal ilköğretim okulu gbAçıklama: .) eğitilmesi olarak tanımlamıştırAçıklama: . MEB (2000, M:4) ise kaynaştırmayı; özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamaları olarak tanımlamıştırAçıklama: .
Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulama İlkeleri
Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulama ilkeleri şunlardır (MEB, 2000: M: 68):
1Açıklama: . Özel eğitim gerektiren her bireyin akranları ile birlikte aynı kurumda eğitim görme hakkı vardırAçıklama: .
2Açıklama: . Hizmetler bireylerin yetersizliklerine göre değil, bireylerin eğitim gereksinimlerine göre plânlanırAçıklama: .
3Açıklama: . Hizmetler okul merkezli olurAçıklama: .
4Açıklama: . Karar verme süreci aile-okul-eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi dayanışmasına dayalı olarak gerçekleşirAçıklama: .
5Açıklama: . Bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilirAçıklama: .
6Açıklama: . Kaynaştırma, bir program dahilinde verilen bir özel eğitim uygulamasıdırAçıklama: .

Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulama Ölçütleri
Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulama ölçütleri şunlardır (MEB, 2000: M: 69):
• Kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlarda özel eğitim gerektiren öğrencinin gereksinimleri çerçevesinde kurumun fiziksel, sosyal, psikolojik ortamında ve eğitim programlarında destek hizmetler ile gerekli düzenlemeler (kaynak oda, rehberlik ve psikolojik danışma servisi, bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme ve uygulama birimi kurulması; rampalar, ses yalıtımı, ışık düzenine dikkat edilmesi gibi) yapılırAçıklama: .
• Kaynaştırma uygulamalarına devam edecek öğrencilerin birden fazla yetersizliği olmamasına, erken yaşta tanılanmış, ailesinin iş birliğine açık ve eğitim almaya yatkın, cihaz kullanması gerekenlerin mutlaka cihazlandırılmış, zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilerin hafif ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği olmalarına dikkat edilirAçıklama: .
• Kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlarda tüm kurum personelinin, öğrencilerin, ailelerin ve yakın çevrelerinin özel eğitim gerektiren öğrencilerin bireysel ve gelişim özellikleri hakkında bilgilendirilmeleri esastırAçıklama: .
• Kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları, programın amaçları bireye uyarlanarak uygulanır, bireyselleştirilmiş eğitim programları ile desteklenirAçıklama: .

İlköğretim’de Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulanmasından Öğrencinin Yararlanma Biçimi
İlköğretim’de kaynaştırma yoluyla eğitim uygulama biçimi şunlardır (MEB, 1991: 192-193, Kırcaali-İftar, 1998: 22-23, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 1999: 416, Mcloughlin- Lewis: 380, MEB, 2000: M: 70-71):
a) Özel gereksinimli olan çocuğun yalnızca özel araç-gereçler sağlanarak tam gün normal sınıfa devam etmesi: Kaynaştırma uygulamaları yapılan okullarda, sınıf mevcutlarının okul öncesi eğitim kurumlarında 14, ilköğretim kurumlarında 30 öğrenciyi aşmamasına dikkat edilirAçıklama: . Özel eğitim gerektiren öğrenciler her sınıfa eşit olarak dağıtılır, bir sınıfta yetersizliği aynı olan en fazla iki öğrenci uygulamaya katılırAçıklama: .
b) Normal sınıfta özel gereksinimli olan çocuğa gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen ve uzman tarafından sınıf içi yardım sağlanması: Sınıf içi yardım, kaynaştırma öğrencisine yönelik olduğundan, sınıf öğretmeni sınıfın geri kalanıyla öğretim yaparken, yardım sağlayan öğretmen kaynaştırma öğrencisiyle bireysel çalışırAçıklama: . Bunun tersi de olabilir; sınıf öğretmeni kaynaştırma öğrenciyle bireysel çalışırken, yardım sağlayan öğretmen sınıfın geri kalanıyla ders yapabilirAçıklama: .
c) Kaynaştırma eğitimine alınan öğrenci bütün gününün normal sınıfta geçirir ve sınıf öğretmeni, bir danışman ve uzmandan gereken destek eğitim hizmetini alması: Özel hizmet, öğretmene verilir ve öğrenci bundan dolaylı olarak yararlanırAçıklama: .
d) Özel gereksinimi olan öğrencinin (normal sınıfta kaynaştırma eğitim uygulamasına alınan öğrencinin) normal okul binası içinde kaynak odada (özel eğitim ünitesi) eğitim hizmeti verilmesi: Kaynak odadaki eğitim, özel eğitim öğretmeni/ gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen tarafından bireysel ya da küçük grup eğitimi olarak yürütülürAçıklama: . Kaynak odadaki eğitimin amacına ulaşabilmesi için, normal sınıf öğretmeni ile kaynak odada eğitim veren öğretmenin yakın iletişim ve işbirliği içinde olmaları gerekirAçıklama: .
e) Özel gereksinimli olan öğrencinin gezici eğitmenden yararlanması: Öğrenci günün büyük bir kısmını normal derslikte içinde geçirir ve belirli aralıklarla (haftada bir veya iki kez gibi) özel yardım almak için sınıftan ayrılırAçıklama: . Bu destek eğitim hizmetini Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile özel eğitim kurumundan alabilirAçıklama: .
f) Özel gereksinimi olan öğrencinin normal okulda açılan özel eğitim sınıfından yararlanması: Özel eğitim sınıfları, özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından açılırAçıklama: . Bu sınıfların mevcudu en fazla; okul öncesi eğitimde 6, ilköğretimde 12, orta öğretimde 20 ve yaygın eğitimde 10 öğrenciden oluşurAçıklama: .
g) Özel gereksinimi olan çocuğun normal sınıfta belirli etkinliklere katılması: Özel eğitim okulunun yatılılık/gündüzlülük olanaklarından yararlanan öğrencilerden, akranları arasında destek eğitim alması uygun görülenler, kaynaştırma uygulaması yapılan sınıfların etkinliklerine katılırAçıklama: .

Sonuç olarak MEB özel eğitim gerektiren bireye yatılı-gündüzlü, özel eğitim sınıfı, kaynaştırma yoluyla eğitim hizmeti sunmaktadırAçıklama: . Burada önemli olan sunulan hizmetten yararlan

birey sayısı, hizmetlerin yeterli olup olmaması ve hizmeti sunan personelin niteliğidirAçıklama: .

alıntı

1971 kez indirildi

YORUM YAZIN